روزنامه ۱۰ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

معماری تهران نیازمند توجه است

هویت گم شده در کوچه های شهر

تهرانی که ناصرالدین شاه توسعه داد در ادامه دوره قاجار با تغییراتی روبرو شد اما موج تغییر و گسترش اساسی این شهر با آغاز دوره پهلوی به راه افتاد. دیوارهای شهر برداشته شد و تهران سده جدید را با توسعه سریع آغاز کرد. معماری قاجاری که آرام آرام با معماری فرنگی گره خورده بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

معماری تهران نیازمند توجه است

هویت گم شده در کوچه های شهر

تهرانی که ناصرالدین شاه توسعه داد در ادامه دوره قاجار با تغییراتی روبرو شد اما موج تغییر و گسترش اساسی این شهر با آغاز دوره پهلوی به راه افتاد. دیوارهای شهر برداشته شد و تهران سده جدید را با توسعه سریع آغاز کرد. معماری قاجاری که آرام آرام با معماری فرنگی گره خورده بود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.