روزنامه ۱۱ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

خیابان انقلاب چگونه به راسته کتابفروشی تبدیل شد؟

یک قرن کوچِ کتاب‌فروشی‌ها در تهران

کسانی که امروز به کتابفروشی‌های مقابل دانشگاه تهران و خیابان انقلاب رفت و آمد دارند، شاید ندانند که در ایام قدیم مرکز عمده این صنف و مسیر حرکت آنان در تهران کجاها بوده و چطور پای کتاب‌ها به خیابانی رسیده که روزگاری به خیابان پرت تهران معروف بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

خیابان انقلاب چگونه به راسته کتابفروشی تبدیل شد؟

یک قرن کوچِ کتاب‌فروشی‌ها در تهران

کسانی که امروز به کتابفروشی‌های مقابل دانشگاه تهران و خیابان انقلاب رفت و آمد دارند، شاید ندانند که در ایام قدیم مرکز عمده این صنف و مسیر حرکت آنان در تهران کجاها بوده و چطور پای کتاب‌ها به خیابانی رسیده که روزگاری به خیابان پرت تهران معروف بود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.