روزنامه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

شهرداری در مرمت گنج سنگلج همکاری می‌کند

رَستن پروانه‌ها از آتش

گذر مستوفی در سنگلج پیچ که می‌خورد، نمای شیروانی یک عمارت عظیم فرنگی ساز در انتهای گذر خودنمایی می‌کند. عمارتی که سال‌هاست رهگذران روی نوک پا می‌ایستند تا قدری تماشایش کنند اما از همه زیبایی‌هایش تنها یک ورودی و چند ستون از خیابان دیده می‌شود و چیزی زیادی را عاید رهگذران نمی‌کند. خانه‌ای که بسیاری نمی‌دانند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

شهرداری در مرمت گنج سنگلج همکاری می‌کند

رَستن پروانه‌ها از آتش

گذر مستوفی در سنگلج پیچ که می‌خورد، نمای شیروانی یک عمارت عظیم فرنگی ساز در انتهای گذر خودنمایی می‌کند. عمارتی که سال‌هاست رهگذران روی نوک پا می‌ایستند تا قدری تماشایش کنند اما از همه زیبایی‌هایش تنها یک ورودی و چند ستون از خیابان دیده می‌شود و چیزی زیادی را عاید رهگذران نمی‌کند. خانه‌ای که بسیاری نمی‌دانند…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.