روزنامه ۲۷ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

تهران در کتاب خاطرات نخستین سفیر آمریکا در ایران

سفیر هنر دوست

در پژوهش‌ها تاریخی سفرنامه‌ها از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند. نگاه کنجکاو سفرنامه نویس بخصوص زمانی که نگاهی خارجی باشد و از بیرون به یک جامعه نگاه کند، نکته‌های زیادی در خود دارد. در ارتباط با با دوران قاجار با توجه به فراگیر نبودن عکاسی در آن روزگار ارزش این سفرنامه‌ها دو چندان می‌شود. یکی از مهم‌ترین …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تهران در کتاب خاطرات نخستین سفیر آمریکا در ایران

سفیر هنر دوست

در پژوهش‌ها تاریخی سفرنامه‌ها از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند. نگاه کنجکاو سفرنامه نویس بخصوص زمانی که نگاهی خارجی باشد و از بیرون به یک جامعه نگاه کند، نکته‌های زیادی در خود دارد. در ارتباط با با دوران قاجار با توجه به فراگیر نبودن عکاسی در آن روزگار ارزش این سفرنامه‌ها دو چندان می‌شود. یکی از مهم‌ترین …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.