روزنامه ۳۰ مرداد ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

موج تغییر کاربری بناهای ارزشمند

میراثی که خراب نمی شود

کرونا رمق کسب و کارهای شهری را گرفته است اما موج افتتاح کافه‌ها و مراکز تجاری در بناهای ارزشمند شهر تهران همچنان ادامه دارد. از روزهایی که تنها گزینه موجود برای برخی بناهای تهران تخریب بود حالا چند سالی می‌گذرد و تغییر کاربری به تجاری و فرهنگی راه حلی برای حفظ بناهای ارزشمند و هویت معماری شهر تهران است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

موج تغییر کاربری بناهای ارزشمند

میراثی که خراب نمی شود

کرونا رمق کسب و کارهای شهری را گرفته است اما موج افتتاح کافه‌ها و مراکز تجاری در بناهای ارزشمند شهر تهران همچنان ادامه دارد. از روزهایی که تنها گزینه موجود برای برخی بناهای تهران تخریب بود حالا چند سالی می‌گذرد و تغییر کاربری به تجاری و فرهنگی راه حلی برای حفظ بناهای ارزشمند و هویت معماری شهر تهران است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.