روزنامه ۳ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۳ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

همراهی زنان و کودکان در زیباسازی محله مظاهری در منطقه ۱۵

رنگ‌های تازه دیوارهای کهنه

محله‌ها هر چقدر هم که فقیر هر چقدر که رد درد و آسیب بر خود داشته باشند حس تعلق  در ساکنانشان ایجاد می‌کنند. فرق انسان شهروند با انسان شهر نشین در همین حس تعلق شهروندی است. شهر با ابر ساختمان‌هایش با اتوبون‌های پیچ در پیچ و  پل های طویلش شهر نمی‌شود. شهر بیش از همه نیازمند جان زنده محلاتش است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

همراهی زنان و کودکان در زیباسازی محله مظاهری در منطقه ۱۵

رنگ‌های تازه دیوارهای کهنه

محله‌ها هر چقدر هم که فقیر هر چقدر که رد درد و آسیب بر خود داشته باشند حس تعلق  در ساکنانشان ایجاد می‌کنند. فرق انسان شهروند با انسان شهر نشین در همین حس تعلق شهروندی است. شهر با ابر ساختمان‌هایش با اتوبون‌های پیچ در پیچ و  پل های طویلش شهر نمی‌شود. شهر بیش از همه نیازمند جان زنده محلاتش است…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.