روزنامه ۴ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۴ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

میدانگاه امیرکبیر چگونه برپا شد

میدانی برای معاشرت

تهران با کمبود «فضای عمومی» روبه‌رو است و ایجاد میدانگاه از جمله اقداماتی است که مدیران جدید شهر تهران برای رفع این کمبود در نظر گرفته‌اند. در دوره پنجم مدیریت شهری، میدانگاه‌ها یکی از مواردی بودند که جای پروژه‌‌های خیلی بزرگ که هزینه زیادی را بر شهر تحمیل می‌کردند، گرفتند تا کیفیت زندگی در محلات افزایش یابد…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

میدانگاه امیرکبیر چگونه برپا شد

میدانی برای معاشرت

تهران با کمبود «فضای عمومی» روبه‌رو است و ایجاد میدانگاه از جمله اقداماتی است که مدیران جدید شهر تهران برای رفع این کمبود در نظر گرفته‌اند. در دوره پنجم مدیریت شهری، میدانگاه‌ها یکی از مواردی بودند که جای پروژه‌‌های خیلی بزرگ که هزینه زیادی را بر شهر تحمیل می‌کردند، گرفتند تا کیفیت زندگی در محلات افزایش یابد…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.