روزنامه ۶ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

به بهانه روز جهانی گردشگری

تهران را متفاوت بگردیم

روز جهانی گردشگری امسال رونق سالهای پیش را ندارد. کرونا رمق بسیاری از مشاغل را گرفته اما گردشگری را زمینگیر کرده است. اما میل به گردش و سفر در انسان معاصر شهرنشین دیگر جزئی از نیازهای جدی شده است. کرونا حالا مختصات جدیدی برای زندگی روزمره ما تعیین کرده است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

به بهانه روز جهانی گردشگری

تهران را متفاوت بگردیم

روز جهانی گردشگری امسال رونق سالهای پیش را ندارد. کرونا رمق بسیاری از مشاغل را گرفته اما گردشگری را زمینگیر کرده است. اما میل به گردش و سفر در انسان معاصر شهرنشین دیگر جزئی از نیازهای جدی شده است. کرونا حالا مختصات جدیدی برای زندگی روزمره ما تعیین کرده است…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.