میدانی روی ریل‌ها

میدانی روی ریل‌ها - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدان راه آهن تهران محل عبور است. جایی که بلندترین خیابان تهران را به ریل‌های راه آهن وصل می‌کند و ریل‌ها تهران را به همه‌ شهرها. راه آهن همه هویتش را از ساختمان قدیمی و ثبت ملی ایستگاه راه آهن می‌گیرد. ایستگاه راه آهن تهران اگر در پرونده ثبت جهانی راه آهن ثبت شود و خیابان ولیعصر هم بعدتر ثبت جهانی شود، میدان راه آهن می‌شود تقاطع دو ثبت جهانی در پایتخت. ایستگاه راه آهن، خوابگاه کنارش و مغازه‌های اطراف همه در خدمت مسافرانی است که روی ریل‌ها سفر می‌کنند. نازنین کاظمی نوا عکاس دروازه تهران سری به این میدان زده و روزهای خلوت سفر و میدان راه آهن را ثبت کرده است.

۱۸ دی ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نگاهی به قدیمی‌ترین راه آهن ایران

نظرات بسته شده است.