نمایشگاه مجازی متفاوت در پایتخت – دروازه تهران

نمایشگاه مجازی متفاوت درپایتخت

تهران از منظر هنرمندان

نمایشگاه مجازی متفاوت درپایتخت

شروین راد

نمایشگاه که حاصل فعالیت‌های هنرمندان تهران در یک سال گذشته بوده است از آخر این هفته به طور مجازی برگزار و گزیده از آثار به نمایش در خواهد آمد. نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان» به مدت ۱۰ روز از ۲۳ آبان ماه تا ۴ آذرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود ‌و لینک بازدید مجازی آن در اختیار عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.

تهران شهری برای همه

غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران درباره این نمایشگاه می‌گوید: «تهـران شـهری بـرای همـه شـعار ایـن دوره مدیریـت شـهری یکـی از راه‌های تحقـق و همه‌گیری خـود را بـر همیـن اصـل و بهره‌گیری از ایـن زبـان فراگیـر و مـورد پذیـرش عمومـی قـرار داده است. بـه همیـن جهـت بـرای بیـان مسـائل روزآمـد شـهری و ارتبـاط مسـتمر بـا شـهروندان هنردوست، همـواره سـعی شـده اسـت بـا همراهـی هنرمنـدان و بـا بهره‌گیری از زبان هنـر بـه بیـان موضوعات موردنظر شـهر و مدیریـت شـهری موضوعـات پختـه و ارائه عمومـی گـردد.»

محمدی با اشاره اجرای آثار در یک سال گذشته و هم‌زمان با شیوع همه‌گیری بیماری کرونا می‌گوید: «در یـک سـال گذشـته رویدادهـا و موضوعـات مهـم شـهری از همیـن دریچـه بـدان نـگاه و پرداخته شـده اسـت. نمایشـگاه تهـران از منظـر هنرمنـدان برآمده از ایـن رویکـرد و حاصل تلاش یک سـال گذشـته اسـت که امروز تنهـا گزیده‌ای از این رویدادهـا و آثـار در خانه هنرمنـدان و در هفت گالـری پیـش روی شماسـت. ایـن ورکشـاپها در دوران قبل از همه‌گیری کرونا شـروع شـد و شـیوع ایـن ویـروس، نه‌تنها از ایـن رونـد جلوگیـری نکـرد کـه بـدان شـدت و قـوت بیشـتری بخشـید و بـه صـورت مجـازی اجـرای آن‌ها پیگیری و به سـرانجام رسـید. مجـازی بودن ایـن اتفاق‌ها باعث شـد تا بتـوان از هنرمنـدان درجـه یـک کشـور، فـارغ از محـل سکونتشـان بهـره برد.»

نمایش تهرانی متفاوت

حسین گنجی، معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران همچنین درباره جزییات این نمایشگاه می‌گوید: «برنامه‌ریزی برای نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان از مردادماه و به بهانه هفته تهران صورت پذیرفته بود. به دلیل موج سوم کرونا و یک نوبت هم‌زمان آنجا به جا شد. از آنجایی که نمی‌خواهیم فعالیت‌های هنری و فرهنگی به کل تعطیل شود مسیرهای جایگزین را برای ادامه فعالیت‌ها و حیات رویدادهای فرهنگی هنری را دنبال می‌کنیم. این نمایشگاه گزیده‌ای از مجموعه فعالیت‌های هنرمندان با موضوعاتی پیرامون شهر تهران است که حاصل همکاری‌های مشترک و تنگاتنگ هنرمندان با موضوعات شهری طی یک سال گذشته است.»

او با بیان اینکه این نمایشگاه برآمده از این رویکرد و حاصل ۱۲ موضوع مختلف و مجموعه کار متفاوت حاصل کار طراحان، گرافیست‌ها، عکاسان و کاریکاتوریست‌های مطرح از سراسر کشور است، می‌گوید: «با توجه به موج سوم بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از انتشار این ویروس، نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان در همان تاریخ مشخص شده اما به صورت مجازی برگزار می‌شود و البته دیگر سقف هم ندارد و همیشه مخاطبین این نمایشگاه می‌توانند از هر جای جهان که هستند از آن بازدید داشته باشند.»

معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تأکید بر اینکه به علت شدت گرفتن بیماری کرونا در شهر تهران از مراسم جمعی و برگزاری افتتاحیه و اختتامیه برای این نمایشگاه صرف نظر شده است، می‌گوید: «لینک تماشای نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان هم‌زمان با روز افتتاحیه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»

۱۲ بخش برای تماشای تهران

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان قرار است در ۱۲ بخش مختلف با نمایش گزیده‌ای از آثار برگزار شود. این بخش‌های شامل یک قرن در یک قاب، اسکیس‌های شهری، کرونا +۲، دوچرخه، هفته تهران و تهران از کوچه‌های آغاز می‌شود خواهد بود؛ که برخی بخش‌ها شامل عکس، کارتون و پوستر هستند.

همچنین کودکان زباله گرد، فاصله اجتماعی، شهر امن، درختکاری، امروز تهران و شکوه بدرقه بخش‌های دیگر این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند. نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان روز پنجشنبه این هفته افتتاح و پس از آن به صورت مجازی قابل بازدید خواهد بود.

 

۲۰ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: زندگی در خانه‌های سیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.