گزارش

خبر روز

نمایش همه
تغییر نام خیابان‌ها و نقش شورای شهر - دروازه تهران

تغییر نام خیابان‌ها و نقش شورای شهر...

گفتگو، راه حل پذیرش تغییرات احسان رستمی پور تغییر نام خیابان‌ها و کوچه‌ها همواره یکی از فعالیت‌های دائمی شورای شهر تهران در دوره‌های مختلف بوده است. تغییراتی که در دوره‌های…

خبر روز

نمایش همه