خبر روز

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 4 - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۴

گسترش مسیرهای دوچرخه در شرق پایتخت شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…

دومین مسابقه نقاشی کودکان و شهر

دومین مسابقه نقاشی کودکان و شهر

شهری که با کرونا از پشت پنجره دیدیم شروین راد تهران کلان شهری جوان است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ۲۵ درصد جمعیت تهران زیر ۱۸ سال است و بیش…

سینمایی مخصوص کودکان - معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 2 - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲

پارک ترافیک برای کودکان محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 3 - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۳

پله‌های رنگارنگ محله زرگنده شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی…

تازه های محله های منطقه 11-دروازه تهران-داوود-قهردار

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۱

زمانی برای بهسازی کوچه‌ها شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۸ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۸

همسان‌سازی معابر برای حل معضل ترافیک منطقه شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران…

تازه-های-محله-های منطقه-6-دروازه-تهران-نازنین-کاظمی-نوا

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۶

فرصت معاشرت در میدان فرهنگ شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه یک تهران - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه یک

پارکی  برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…