خبر روز

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟ – دروازه تهران

خانه‌هایی برای روزگار قرنطینه   زهرا داستانی شهرها در مرکز همه‌گیری کرونا قرار دارند، همان‌طور که در طول تاریخ در مرکزیت سایر بیماری‌های واگیردار قرار گرفته‌اند. این بار شیوع بیماری…