پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی - دروازه تهران - زهرا داستانی

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی

شهر در محاصره دستفروشان زهرا داستانی هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه…