پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی - دروازه تهران - زهرا داستانی

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی

شهر در محاصره دستفروشان زهرا داستانی هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه…

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟ – دروازه تهران

خانه‌هایی برای روزگار قرنطینه   زهرا داستانی شهرها در مرکز همه‌گیری کرونا قرار دارند، همان‌طور که در طول تاریخ در مرکزیت سایر بیماری‌های واگیردار قرار گرفته‌اند. این بار شیوع بیماری…