واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی را ناصر‌الدین شاه قاجار در سفر سومش به فرنگ دید. پس از این سفر قرارداد تأسیس این واگن‌ها با یک شرکت بلژیکی امضاء شد. گفته می‌شود این واگن‌ها…