دعوای کمتر در سال کرونا - دروازه تهران

دعوای کمتر در سال کرونا – دروازه تهران

در هشت ماه ۶۶ هزار پرونده نزاع در تهران تشکیل شده است زهرا داستانی در میان آمارها و ارقامی که منابع رسمی هر ساله به عنوان مؤلفه‌های سنجش خشونت منتشر…