بفرمائید به باغ سلیمانیه - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

بفرمائید به باغ سلیمانیه – دروازه تهران

از روز دوشنبه باغ سلیمانیه به فضای سبز عمومی شهر تهران اضافه شده است. این باغ زمانی بخشی از باغ‌های وثوق‌الدوله، صدراعظم ناصر‌الدین شاه به حساب می‌آمده است. گفته می‌شود…