زندگی زیر طاق‌های آجری بازار تهران

بافت فرسوده؛ زنگ خطری برای تهرانی‌ها

در تهران ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۵ درصد از بافت مسکونی پایتخت را شامل می‌شوند. در این میان ۴ منطقه تهران بیشترین میزان فرسودگی…