نخستین‌های تهران؛ مجلس

نخستین‌های تهران؛ مجلس

مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران، نه تنها نخستین مجلس ایران که نخستین مجلس خاورمیانه است. ۵ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: نخستین‌های تهران؛…