روزگار پاییزی بوستان شفق - دروازه تهران

روزگار پاییزی بوستان شفق – دروازه تهران

زمین‌های این بوستان در روز‌گار قاجاری تهران متعلق به خاندان مستوفی‌الممالک بوده است. بعد‌تر در این زمین‌ها بیمارستانی برای بیماران مسلول احداث می‌‌شود. در دهه ۳۰ با شکل‌گیری تدریجی محله…