مدیریت شهری پیگیری می‌کند - دروازه تهران

مدیریت شهری پیگیری می‌کند – دروازه تهران

بازگشت بوی عجیب به شهر تهران احسان رستمی پور روز گذشته دوباره شهروندان تهرانی در برخی نقاط بوی نامطبوعی در سطح شهر استشمام کردند. اتفاقی که در شهر تهران سابقه‌دار…