چالش تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها

چالش تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها – دروازه تهران

اهالی نیازمند توجیه!  احسان رستمی پور تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری همواره یکی از چالش‌های شهر بوده است. نام‌گذاری‌هایی که گاهی جنجال‌برانگیز نیز می‌شود و…