تاریخ عکاسی در تقاطع دو بهار

تاریخ عکاسی در تقاطع دو بهار

در تقاطع خیابان بهار و بهار شیراز تهران، موزه‌ای خاص قرار گرفته است. این موزه شامل اموال و اشیایی بود که طی دوران حکومت قاجار در ایران جمع آوری شده…