اینفوگرافی تهران چند پارک جنگلی دارد - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند پارک جنگلی دارد؟

۱۴ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معماری تهران نیازمند توجه است