بازدید میدانی سید مناف هاشمی شهردار شب از برخی مناطق تهران

شهردار شب تهران

سید مناف هاشمی مهاون شهردار تهران و مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران روز شنبه در سمت «شهردار شب» پایتخت از ایستگاه اتوبوس‌های محله جوانمرد قصاب بازدید کرد. حضور…