اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟

تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری زهرا داستانی پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر برآورند، ساخت نخستین بناهای بلند مرتبه‌ در تهران حیرت ساکنان این…