روز و روزگار تازه منطقه 7 تهران . دروازه تهران - داوود قهردار

روز و روزگار تازه منطقه ۷

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۷ شهرداری تهران، ۴۳ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. احداث مرکز گُلماند در بوستان اندیشه از جمله این…