فروزش، فرعی تاریخی ولیعصر - دروازه تهران - داوود قهردار

فروزش، فرعی تاریخی خیابان ولیعصر

خیابان فروزش یکی از فرعی‌های تاریخی خیابان ولیعصر است که محور حافظ و میدان تاریخی شاهپور را به خیابان ولیعصر وصل می‌کند. این خیابان با وجود نزدیکی به بافت تجاری…