صابون فروشی قدیمی شهر - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

صابون فروشی قدیمی شهر

صابون فروشی صالحی در خیابان صاحب جمع در خیابان مولوی واقع شده است. این مغازه را یوسف صالحی سال‌های ۴۲-۱۳۴۱ بر پا می‌کند، از همان زمان فرزندش، محمد صالحی هم…