مصرف ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران - دروازه تهران

مصرف ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران – دروازه تهران

۲۵ درصد تهرانی‌ها سیگار می‌کشند زهرا داستانی برآوردها از میزان مصرف دخانیات در کشور می‌گوید که ایرانی‌ها به طور تقریبی سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرف می‌کنند که…