دکه های تهران

چالش دکه‌های تهران

بهره‌برداری سلیقه‌ای از دکه‌هایی که زمانی قرار بود فقط برای عرضه مطبوعات استفاده شود اکنون به یکی از معضلات شهری تبدیل شده از همین رو قرار است به زودی دکه‌هایی…