خاطره دودی تهران روی ریل‌هایش - دروازه تهران - داوود قهردار

خاطره دودی تهران روی ریل‌هایش

ماشین دودی، اولین خط آهن ایران است که میان تهران و شهر ری کشیده شده بود. علت این نامگذاری بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می‌شد. این راه‌آهن…

قدم زدن در لب خط - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

قدم زدن در لب خط

میدان شوش یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های شهر تهران است. این میدان که همواره بخش مهمی از جنوب تهران بوده دوره‌های تاریخی متفاوتی را از سر گذرانده است. میدان شوش زمانی…

میدانی روی ریل‌ها - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدانی روی ریل‌ها

میدان راه آهن تهران محل عبور است. جایی که بلندترین خیابان تهران را به ریل‌های راه آهن وصل می‌کند و ریل‌ها تهران را به همه‌ شهرها. راه آهن همه هویتش…