رفوگر فرش بازار تهران

رفوگری در بازار فرش تهران

در بازار فرش فروش‌ها در بازار بزرگ تهران رفوگری از جمله حرفه‌هایی است که هنوز رونق خود را حفظ کرده است. حرفه رفوگری هم‌زمان با فرش‌بافی در ایران پدید آمده‌…