روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - 31 خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه 3 تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۳

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۳ پله‌های رنگارنگ محله زرگنده شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۱۱ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۱۱

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۱ زمانی برای بهسازی کوچه‌ها شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۱ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۱

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه یک پارکی  برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۱۵ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۶ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۲۲

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۲ برپایی تفرجگاه برای مجتمع‌نشینان شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ خرداد ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۱۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۰ روشنایی بیشتر برای امنیت عابران شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در…