زیست شبانه پایتخت در شورای شهر به تصویب رسید - دروازه تهران - زهرا داستانی

زیست شبانه پایتخت در شورای شهر به تصویب رسید

مجوز شب بیداری تهران زهرا داستانی در حالی که تهران چند ماهی است که شب مردگی را با ممنوعیت تردد شبانه خودروها و خاموشی چراغ‌های خیابان‌ها و اتوبان‌هایش تجربه می‌کند،…