درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر - دروازه تهران - مهدی میرمحمدی

درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر

این ساختمان برای شهر است مهدی میرمحمدی بار دیگر بحث ایجاد حصار پیرامون مجموعه تئاتر شهر در رسانه‌ها بالا گرفته است. البته که مدافعان این طرح از عبارت «ایجاد حریم…