عبد‌االله مستوفی - کتاب شرح زندگانی من

طهران قدیم در روایت عبدالله مستوفی – دروازه تهران

گزارش دست اول از خیابان‌های تهران باربد اعلایی یکی از مهم‌ترین منابعی که در شناخت دوره قاجاریه مورد استفاده قرار می‌گیرد کتاب دوجلدی « شرح زندگانی من» نوشته عبد‌الله مستوفی…