خاطره دودی تهران روی ریل‌هایش - دروازه تهران - داوود قهردار

خاطره دودی تهران روی ریل‌هایش

ماشین دودی، اولین خط آهن ایران است که میان تهران و شهر ری کشیده شده بود. علت این نامگذاری بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می‌شد. این راه‌آهن…

اینفوگرافی هزینه ساخت یک کیلومتر مسیر مترو در تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - سایت دروازه تهران - darvazeh tehran - darvazehtehran

هزینه ساخت یک کیلومتر مسیر مترو در تهران

۱۸ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: خط ۴ مترو تهران ادامه‌دار می‌شود از میان خبرها: تهران چند کیلومتر خط مترو دارد؟

واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی را ناصر‌الدین شاه قاجار در سفر سومش به فرنگ دید. پس از این سفر قرارداد تأسیس این واگن‌ها با یک شرکت بلژیکی امضاء شد. گفته می‌شود این واگن‌ها…