غم پوشانده و خبر از نوروز می‌دهد - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

غم پوشانده و خبر از نوروز می‌دهد

گفتن اینکه حاجی فیروز چگونه شکل گرفته و مربوط به کدام دوره تاریخی است به این سادگی‌ها نیست. بعضی از فرهنگ‌شناسان اعتقاد دارند شمایل و ادبیات حاجی فیروز خاص تهران…