کوچه‌های رنگی محله باغ آذری - دروازه تهران - داوود قهردار

کوچه‌های رنگی محله باغ آذری

کوچه‌های محله باغ آذری در منطقه ۱۶ تهران این روزها به کوچه‌های دوستی تبدیل شده‌اند.‌ رنگ‌ها جای سیمان‌ ریخته جداره‌های کوچه‌ها را گرفته‌اند و ظاهری تازه به محله بخشیده‌اند. طرح…