پدر و پسر مهمان در مسافرخانه ای در تهران - مهمان‌های میدان راه آهن - دروازه تهران - داوود قهردار

مهمان‌های میدان راه آهن

اطراف میدان راه آهن تهران پر از مهمان‌پذیر و هتل قدیمی است. میدانی که با مسافران قطار رونق گرفته حالا جای جایش محل استقرار مسافرانی است که برای کار و…