روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۰ باغ‌راهی برای محله ۱۳ آبان سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، ۷۳ پروژه توسعه محله‌ای با…

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۲۰ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۲۰

    ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۰

اینجا؛ منطقه ۲۰ - دروازه تهران - داوود قهردار

اینجا؛ منطقه ۲۰

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، ۷۳ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. بازگشایی خیابان پریشانی در شهر ری از جمله این…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۰

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۰

باغ‌راهی برای محله ۱۳ آبان سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، ۷۳ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. در حدود نیم قرن…