پدر و پسر مهمان در مسافرخانه ای در تهران - مهمان‌های میدان راه آهن - دروازه تهران - داوود قهردار

مهمان‌های میدان راه آهن

اطراف میدان راه آهن تهران پر از مهمان‌پذیر و هتل قدیمی است. میدانی که با مسافران قطار رونق گرفته حالا جای جایش محل استقرار مسافرانی است که برای کار و…

میدان راه آهن تهران - مجموعه چهره‌های بلندترین خیابان شهر- 1 - دروازه تهران - داوود قهردار

آدم‌های میدان راه آهن

میدان راه آهن در جنوبی‌ترین نقطه خیابان ولیعصر، با ریل‌های راه آهن تهران را به سراسر کشور وصل می‌کند. میدانی که هر روز مسافران زیادی را به خود می‌بیند اما…

میدانی روی ریل‌ها - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدانی روی ریل‌ها

میدان راه آهن تهران محل عبور است. جایی که بلندترین خیابان تهران را به ریل‌های راه آهن وصل می‌کند و ریل‌ها تهران را به همه‌ شهرها. راه آهن همه هویتش…