عمارت وزیر نشین

عمارت وزیر نشین

دفتر وزیر ارتباطات در بنای تاریخی ساختمان بی سیم تهران قرار دارد. این بنای تاریخی و ثبت ملی پس از مرمت تبدیل به دفتر متفاوت وزیر ارتباطات شده است. ۷…