خیابان آلمانی تهران به لهجه فرانسوی - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

خیابان آلمانی تهران به لهجه فرانسوی

کوچه برلن یکی از کوچه‌های قدیمی تهران و در همسایگی سفارت آلمان است. نام این کوچه در واقع از شهر برلین آلمان گرفته شده اما گفته می‌شود که بر اساس…