کودک کار - بازار تهران؛ کار آشکار و پنهان کودکان کار - دروازه تهران - داوود قهردار

بازار تهران؛ کار آشکار و پنهان کودکان

بازار تهران یکی از مراکز اقتصادی کشور است که می‌توان نمونه‌های متفاوتی از کار کودک را در آن دید. از کودکان دستفروش، کودکان بارکش، کودکان زباله جمع کن، کودکان فروشنده…

صبح رویش برای کودکان کار - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

مدرسه کودکان کار صبح رویش

موسسه «صبح رویش» برآمده از دغدغه ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی است. این مدرسه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ توانست ۱۰۵۱ کودک را تحت…