کودتای ۲۸ مرداد

تهران در ۲۸ مرداد

تاریخ تهران پر از روزهای عجیب و تاریخ‌ساز است. میان همه وقایع تاریخی پرشمار که با شهر تهران گره خورده‌اند، روز کودتا جای دیگری دارد. اهالی تهران صبح روز ۲۸…